Onze doelstelling


Op 12 april 2011 is de Stichting Bibliotheek Vierlingsbeek opgericht.


Onze stichting heeft de volgende doelstellingen:

1. De stichting heeft het doel:
a. Het instand houden van een bibliotheekvoorziening in Vierlingsbeek
b. Het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het coördineren en werven van vrijwilligers
b. het op rechtens toegestane wijzen inzamelen van financiële middelen.
c. het in overleg treden met formele instanties waaronder de Gemeente Boxmeer en andere bestuurlijke maatschappelijke, politieke en financiële instellingen;
d. het ontplooien van activiteiten en initiatieven, al dan niet in samenwerking met of op verzoek van derden, ter bevordering van de exploitatie van de bibliotheek en het instand houden van de vijf
voornaamste kernfuncties van de bibliotheek, te weten:
– de bibliotheek als warenhuis van kennis en informatie;
– de bibliotheek als centrum voor ontwikkeling en educatie
– de bibliotheek als encyclopedie van kunst en cultuur;
– de bibliotheek als inspiratiebron van lezen en literatuur;
– de bibliotheek als podium voor ontmoeting en debat;
e. alle andere wettige middelen welke tot het bereiken van het doel der stichting bevorderlijk kunnen zijn.


Hoe doen we dat?
Talent, samenwerking en verbinding is de smeerolie van onze stichting. Samen met veel divers getalenteerde dorpsbewoners van alle leeftijden hebben we een plan van aanpak opgesteld met de uitgangspunten;
1. Het behouden van de bibliotheek.
2. Het bevorderen van de leefbaarheid in het dorp.

Iedere dag staan we versteld van de energie en ideeën die uit het dorp zelf komen. Wij leggen de verbinding met andere initiatieven, organisaties of personen en ontwikkelen samen vernieuwende initiatieven die energie en betrokkenheid opleveren.

Vanaf 2015 hebben we een samenwerkingsrelatie met de Stichting Leefbaarheid Vierlingsbeek en Groeningen.